គេហទំព័រនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់

សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកអាន ទីនេះយើងខ្ញុំចែករំលែកចំនេះដឹងទាក់ទងនឹងវប្បធម៌ខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស