គេហទំព័រនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់

ជីវិតដ៏អស្ចារ្យរបស់ Al-Khwarizmi: អ្នកត្រួសត្រាយនៃគណិតវិទ្យា

អត្ថបទទាក់ទង
ផ្ដល់មតិ

របស់អ្នកអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋាននឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយ។វាលដែលត្រូវបានសម្គាល់*