គេហទំព័រនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់

តើបណ្តាញអាស៊ានសម្រាប់ឱសថ រោគវិនិច្ឆ័យ វ៉ាក់សាំង និងការច្នៃប្រឌិតឱសថបុរាណ (ASEAN NDDTM-I) គឺជាអ្វី?

អត្ថបទទាក់ទង
ផ្ដល់មតិ

របស់អ្នកអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋាននឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយ។វាលដែលត្រូវបានសម្គាល់*