គេហទំព័រនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់

រឿងមិនគួរឱ្យជឿនៃ “Alan Turing”: អ្នកត្រួសត្រាយក្នុងប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រ

អត្ថបទទាក់ទង
ផ្ដល់មតិ

របស់អ្នកអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋាននឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយ។វាលដែលត្រូវបានសម្គាល់*