គេហទំព័រនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់

វីដេអូសេដ្ឋកិច្ច៖ Episode 388: សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 2023

អត្ថបទទាក់ទង
ផ្ដល់មតិ

របស់អ្នកអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋាននឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយ។វាលដែលត្រូវបានសម្គាល់*