គេហទំព័រនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់

វីដេអូអាជីវកម្ម៖ តើElon Muskនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីពង្រឹង Twitter បើខ្លួនត្រូវទិញក្រុមហ៊ុន១នេះត្រឹម២៨តុលានេះ?

អត្ថបទទាក់ទង
ផ្ដល់មតិ

របស់អ្នកអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋាននឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយ។វាលដែលត្រូវបានសម្គាល់*