គេហទំព័រនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់

វីដេអូអាជីវកម្ម៖ ផ្ទះសង់ក្រោមដី ដូចរូងភ្នំ១០០០០ឆ្នាំមុន ស្ថាបត្យកម្មប្លែកជាងគេលើលោក | Real Estate Show

អត្ថបទទាក់ទង
ផ្ដល់មតិ

របស់អ្នកអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋាននឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយ។វាលដែលត្រូវបានសម្គាល់*