គេហទំព័រនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់

Solid-state physics: electronic structure, band theory, and semiconductor physics

អត្ថបទទាក់ទង
ផ្ដល់មតិ

របស់អ្នកអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋាននឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយ។វាលដែលត្រូវបានសម្គាល់*