គេហទំព័រនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការសាងសង់

រឿងមិនគួរឱ្យជឿនៃលោក “Akio Morita”៖ សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Sony

អត្ថបទទាក់ទង
ផ្ដល់មតិ

របស់អ្នកអ៊ីម៉ែលអាស័យដ្ឋាននឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយ។វាលដែលត្រូវបានសម្គាល់*